Order là từ xuất phát từ tiếng Anh. Trong từ điển tiếng Anh, từ order có rất nhiều nghĩa được chia theo hai loại để dùng là danh từ và ngoại động từ. Về mặt danh từ, order dùng để chỉ: thứ, bậc, số thứ tự hay những nội quy, thủ tục,…những thứ này bạn không cần quan tâm. Tiếp theo là về mặt ngoại động từ, order dùng để chỉ các hành động: ra lệnh, chỉ dẫn, gọi, thu xếp, sắp đặt, đặt hàng … Đây chính là những thứ các bạn hay sử dụng rất phổ biến đối với từ order.